CERTIFIKACE

Naším dlouhodobým cílem je zajištění důvěry všech obchodních partnerů v námi poskytované služby. Proto jsme zavedli a používáme systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

 

Při spolupráci se společností ŽELEZO HRANICE máte vždy jistotu, že zakoupený materiál je vyroben podle příslušných norem.


Certifikát kvality Quality certificate Certifikát kvality Certifikát kvality
Certifikát kvality Quality certificate Certifikát kvality Certifikát kvalityPOLITIKA KVALITY - ETICKÝ KODEX

Vedení společnosti ŽELEZO HRANICE, s.r.o., se sídlem Hranice na Moravě, Teplická 226, zastoupené jednatelem společnosti a představitelem managementu pro kvalitu, panem Martinem Šakem, vyhlašuje tuto politiku kvality, která je zároveň Etickým kodexem společnosti:


Spokojenost zákazníka je naším hlavním programem

Spokojený zákazník umožňuje naši existenci. Zákazník dokáže ocenit kvalitu, spolehlivost a profesionalitu a jedině při maximálním uspokojení jeho potřeb se k nám bude opakovaně vracet. Pokud budeme k zákazníkovi přistupovat otevřeně, vyhledávat řešení jeho současných i budoucích požadavků a dokážeme mu zajistit co největší prospěch, zajistíme tak i prosperitu naší společnosti.


Zvyšování kvality je nepřetržitý proces

Pozorné naslouchání zákazníkům a vyhodnocování jejich námětů a připomínek je zdrojem neustálého zvyšování kvality. Zvyšování kvality je nepřetržitým procesem. Zabraňování chybám má přednost před jejich odstraňováním.


Osobní přístup

Kvalita je otázkou vůle každého jednotlivce. Znamená odhodlání odvádět bezvadnou práci. Každý nese sám zodpovědnost za kvalitu výsledků své práce. Kvalita odvedené práce je základem pro hodnocení a odměňování.


Týmová práce základním kamenem naší existence

Síla a konkurenceschopnost společnosti stojí vždy v první řadě na lidech, na jejich schopnosti vzájemně spolupracovat a nacházet řešení i v mezních situacích. Umění spolupráce je však třeba denně ve společném zájmu neustále pěstovat. Vedení společnosti Vedení společnosti využívá politiku jakosti jako nástroj ke zlepšování výkonnosti celé organizace. Proto je politika jakosti součástí všech vizí, cílů a strategií společnosti.


Vedení společnosti

svým osobním příkladem a chováním vede spolupracovníky a poskytuje přiměřené zdroje k plnění společných cílů. Vysvětluje cíle politiky kvality tak, aby zaměstnanci mohli aktivně přispívat k jejich dosahování. Politika kvality je efektivně formulována, účinně sdělována a pravidelně přezkoumávána. Vedení firmy si váží názorů ostatních, bere na ně ohledy a přijímá tyto názory pokud budou zvyšovat lukrativnost společnosti. Prostřednictvím podnikového řádu a směrnic vyslovuje hlavní zásady (Principy), které ovlivňují morální stránku vystupování zaměstnanců společnosti s cílem vštípit pocit důvěry k záměrům společnosti. Řeší otázky zdraví, bezpečnosti a sociálních jistot.


Soustředění na cíl

musí být stále na mysli - celou dobu. To je prvotní požadavek vedoucí k úspěchu. Naším cílem je přední pozice mezi konkurencí, musíme proto podávat vrcholové výkony v kvalitě našich služeb.


Komplexní služby

Kvalita výrobků a služeb je i výsledkem kvalitních dodavatelských, poradenských a prodejních služeb. Profesionální přístup postavený na kvalifikovaných a zkušených odbornících je podmínkou úspěchu.


Dodavatelé

Pro kvalitu poskytovaných výrobků a služeb jsou vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy a výběr spolehlivých dodavatelů základem úspěchu. Konkurence je pro nás výzvou k vyššímu nasazení Ve vztahu ke konkurenci prosazujeme slušnost a profesionalitu.


Konkurenci chápeme jako naši příležitost a výzvu.

Jsme otevřeni ke spolupráci s konkurencí podporující naše firemní cíle.

Vážíme si zkušeností, znalostí a názorů spolupracovníků a našich partnerů

Každý z nás umí či zná něco lépe, než ostatní. Pokud to poskytne ku prospěchu společnosti, získává dříve či později uznání a ocenění od zaměstnavatele, spolupracovníků i úctu zákazníka. Společnost podporuje a oceňuje serióznost, odbornost, iniciativu a podnikavost každého zaměstnance.